شماره حساب و کارت

5041-7210-8252-4001     <>  بانک رسالت ** بنام جواد قاسم پور –  شماره حساب : 10/32264261/1

6104-3376-7206-5206   <>  بانک ملت ** بنام جواد قاسم پور

5041-7210-7197-4563    <>  بانک رسالت ** بنام حمیدرضا سعیدی عبدل آبادی – شماره حساب : 10/7241518/1