شماره حساب و کارت

بنام جواد قاسم پور

بانک رسالت – شماره کارت :

5041-7210-8252-4001  

شماره حساب : 10/32264261/1

بانک ملت – شماره کارت

6104-3376-7206-5206

****************************

بنام حمیدرضا سعیدی عبدل آبادی

بانک رسالت – شماره کارت

5041-7210-7197-4563  

شماره حساب : 10/7241518/1